Wednesday, January 18, 2006

Ondu Blaagina Kathe (A Blog's Story)

To view this article you need to have Kannada fonts installed on your machine. If you do not, then you will most probably see bizarre characters. To install one of these fonts please click here.

ShaKri

MAzÀÄ ¨ÁèV£À PÀxÉ - ±ÁQæ ¯ÉÃR£À


¨ÁèV£À dUÀwÛUÉ ¸ÁéUÀvÀ. ¸ÀĸÁì÷éUÀvÀ!

EzÉ £ÉÆÃr, £ÀªÀÄä CAvÀeÁð®zÀ fêÀ£ÀPÉÌ MAzÀÄ ºÉƸÀ CxÀð PÉÆqÀĪÀ «zsÁ£À. E°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ §A¢zÀÝ£Àß ªÀåPÀÛ UÉƽ¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀå«zÉ. d£ÀjUÉ EµÀÖ DVè ©rè, £ÀªÀÄä ¥ÁrUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÀxÉUÀ¼À£Àß, PÀªÀ£ÀUÀ¼À£Àß E°è ¤gÁvÀAPÀªÁV ¥ÀæPÀn¸À§ºÀÄzÀÄ. E°è 0iÀiÁgÀ ¨sÀ0iÀÄ E®è, 0iÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä «ZÁgÀªÀ£ÀÄß QüÀÄ ªÀÄlÖPÉÌ E½¸ÀĪÀgÉÆ JA§ 0iÉÆÃZÀ£É E®è.

vÀ¥ÉÇàà ¸Éj£ÉÆÃ...£ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹£À®èqÀVgÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §gÀ®Ä MAzÀÄ ¸ÀÆ¥Àgï zÁj. Erà dUÀvÉÛ gÁwæ ºÀUÀ®Ä CAvÀ E®èzÉ, JµÉÆÖAzÀÄ ±ÀæªÀÄ ¥ÀlÄÖ EAvÀB ¨ÁèV£À°è vÀªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄì ©aÑqÀĪÀ PÁgÀtªÉãÀÄ? bÉ! £ÀªÀÄä F ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¨sÀÆUÉÆüÀzÀ°è JµÉÆÖAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ, G¯Áè¸À EzÉ C¯Áé? ¸ÀA¸ÁgÀ, ¸ÉßûvÀgÀÄ, §AzsÀÄ, §¼ÀUÀ...EªÀgÉ®è £ÀªÀÄUÉ JµÉÆÖAzÀÄ ¦æÃw ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÀÇtð ¨ÉA§® PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. JµÉÆÖAzÀÄ GvÁìºÀ vÀÄA§ÄvÁÛgÉ. JµÉÆÖAzÀÄ ¸À®ºÉ ªÀÄvÉÛ ¸ÀºÁ0iÀÄ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ.

»ÃVzÀݪÉÄïÉ...E°è §AzÀÄ C¥ÀjavÀjAzÀ ºÉÆUÀ½PÉ ¥ÀqÉ0iÀÄĪÀ D¸É(zÀÄgÁ¸É?) 0iÀiÁPÉ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ? MAzÀÄ ªÀĺÀ¤Ã0iÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EgÀĪÀ £ÁªÀÅ EµÀÄÖ ±ÀæªÀÄ ¥ÀlÄÖ EAvÀºÀ ªÀÄÄR«®èzÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è KPÉ ¸ÀÄR ¥ÀqÉ0iÀÄĪɪÀÅ? ¨ÁèUï MAzÉ C®è...C£Éèö棃 ¥sóÀÇgÀAUÀ¼ÀÄ, ZÁlμÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸À£ÀÄß KPÉ PÉÆqÀÄwÛë? EzÀjAzÀ DUÀĪÀ ¯Á¨sÀªÁzÀgÀÄ K£ÀÄ?

F ¥ÀæµÉßUÀ½UÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ E®è. ªÀÄ£ÀĵÀå£À JAzÀÄ wÃgÀzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ºÁUÀÆ Ä¢üÞ0iÀÄ zÁºÀzÀ PÀxÉ0iÉÄ F ¨ÁèV£À PÀxÉ. PÉÆÃmÁÖ÷åAvÀgÀ ¨ÁèUÀÄUÀ¼À°è CqÀVgÀĪÀ KµÉÆÖAzÀÄ gÀºÀ¸ÀåUÀ¼ÀÄ 0iÀiÁgÀ 0iÀiÁgÀ ªÀÄ£À¹£À PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÉÆÃ....±ÁQæ 0iÉÆÃa¸ÀĪÀ.

¨ÁèV£À dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÀªÀÄ䤪ÉÄä®ègÀ £ÀqÀÄªÉ vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CAvÀgÁ¼ÀzÀ°ègÀĪÀ
MAzÀÄ ¥ÀÅlÖ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀPÉÌ £Á£ÀÄ D ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ¤UÉ ¸ÀzÁ
£ÀªÀĸÀÌj¸ÀĪÉ. EzÉ £ÉÆÃr ... MAzÀÄ ¨ÁèV£À ¸ÁgÀ.

CAzÀ ºÁUÉ....¤ªÀÄä ¨ÁèV£À PÉÆAr0iÉÄãÀÄ?

1 reflections:

Murmi said...

sunadaravada kathe....nimma yocana lahari tuMba cennagide...nanna blAgina koDi 'murmi.blogspot' haMta idde taNadalli samayasikAga omme beTi koDi..nanna blAgina kate halisi

 
;